Chúc mừng sinh nhật New York City 😂

by last updated on comments9898 ɯàl oɐs uênb ɔđ ứɥɔ, 5 ɯău ıồɹ 3 ɯău ıôɹʇ ɐnb ʇậɥʇ ɥuɐɥu. ıɥʇ ƃuảoɥʇ ĩɥƃu ıạl ưɥu ɐưɥɔ ƃuừʇ óɔ uệʎnɥɔ ɾ, oʞ nểıɥ oɐs ʎàƃu ɔɹʇ ıạl ếɥʇ 😂. uêɹʇ ıờđ ʎàu ıàoƃu ʇđs ɐủɔ ɥuìɯ ɐɹ, ỉɥɔ óɔ 2 ốs ɥuìɯ ớɥu àʌ óɥʞ uênb ừʇ 2 ıáɔ uêʇ ƃuốıƃ nɐɥu ưɥu ɥuịđ ɥuệɯ 😶

ıờɥʇ uɐıƃ óɔ ẽl àl óɔ ểɥʇ ɯàl ờɯ ıđ ıọɯ ứɥʇ, nếu uòɔ uêʎnp ẽs dặƃ ıạl. ʇǝl ʇı ǝq, ʎddɐɥ ʎɐpɥʇɹıq! nɥʇ ƃuɐs ɥuạl ıồɹ ƃuốɥɔ ʎầl ıôɥʇ 🤓
Me
Tomorrow
18/10/2021
0

FeedBΛCK

!ИstΛgrΛm

nguyenanhduy.com, thằng điên

.........* Giao diện này sử dụng định dạng ảnh webp, hãy dùng trình duyệt phù hợp để có trải nghiệm tốt nhất!